Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Samen Energie Neutraal

U heeft interesse getoond Stichting Samen Energie Neutraal. In deze privacyverklaring leest u alles over hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. 

 1. Gegevens die wij bewaren
  Stichting Samen Energie Neutraal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Indien nodig Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Uw administratieve gegevens die Stichting Samen Energie Neutraal nodig is om haar diensten aan u te kunnen leveren.

 1. Waarom bewaren wij gegevens
  Stichting Samen Energie Neutraal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om onze diensten te kunnen leveren
  • Stichting Samen Energie Neutraal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 1. Hoe lang bewaren we gegevens
  Stichting Samen Energie Neutraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van (persoons)gegevens:
  • Personalia: zo lang als nodig is voor het leveren van onze diensten en/of zo lang als noodzakelijk is voor financiële afhandeling en de belastingdienst.
  • Adres: zo lang als nodig is voor het leveren van onze diensten en/of zo lang als noodzakelijk is voor financiële afhandeling en de belastingdienst.
  • Bankrekeningnummer: zo lang als nodig is voor financiële afhandeling en de belastingdienst.
  • Uw Administratieve gegevens: zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren en zo lang als onze overeenkomst bestaat.
  • Op het moment dat u contact opneemt met Stichting Samen Energie Neutraal via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 1. Delen van gegevens met derden
  Stichting Samen Energie Neutraal verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 2. Cookies
  Stichting Samen Energie Neutraal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies op onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 3. Recht gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Samen Energie Neutraal en hebt u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@samenenergieneutraal.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Stichting Samen Energie Neutraal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Stichting Samen Energie Neutraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@samenenergieneutraal.nl.