Missie en visie

De stichting Samen Energie Neutraal (SEN) bestaat sinds 2013 en begeleidt inwoners en gemeenten bij het streven naar energieneutraliteit door het ontwikkelen van passende concepten. Bewonersparticipatie is een belangrijk uitgangspunt voor SEN. SEN werkt vanaf het begin daarom nauw samen met de afdeling Sociologie van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Visie SEN

SEN wil een energieneutrale maatschappij helpen bereiken, waaraan inwoners nadrukkelijk kunnen bijdragen door collectieve, slimme en kosteneffectieve oplossingen in te zetten die gedragen en geïnitieerd worden door lokale/ regionale gemeenschappen.

Missie SEN

De missie van SEN is om slimme, pragmatische, betaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving te ontwikkelen waarmee collectieven van burgers aan de slag kunnen, deze vervolgens te toetsen in de praktijk, bij te stellen naar aanleiding van nieuwe kennis en ervaring en voorts zowel burgercollectieven, het lokale bedrijfsleven als overheden te enthousiasmeren voor hun toepassing.

Strategie SEN

De kracht van SEN is het creëren van concepten die zowel burgerinitiatieven als overheden aanspreken. De energietransitie moet van onderop worden gedragen en dat werkt alleen wanneer oplossingen worden toegepast die aansluiten bij de realiteit van de burger. Dat betekent: betaalbaar, pragmatisch en realistisch. Tegelijk moet om echte impact te maken voldoende schaal en volume worden behaald. Daarvoor is het van belang de “talen” van de betrokken spelers te spreken en een concept te bieden dat een ambitie weet te vertalen naar realistische projecten. Concepten die de overheid in staat stelt haar burgers handelingsperspectief te bieden om zelf gezamenlijk de woonomgeving te verduurzamen. 

Om burgercollectieven te bereiken wordt samengewerkt met de zich steeds meer ontwikkelde coöperatieve energiesector. Koepels en samenwerkingsverbanden zijn strategische partners voor SEN.
Grotere en of ambitieuze burgerinitiatieven zijn de primaire doelgroep van SEN. SEN staat in contact met alle lagen van de overheid om daar te pleiten voor realistische en betaalbare oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. 

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen doen of wilt u gebruik maken van onze diensten?