|

Wirdum Energie Neutraal weer stapje dichterbij

Voorzitter Jannes de Lange mocht een aantal zeer geïnteresseerde Wirdummers verwelkomen op de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 17 mei. De avond was tevens een voorlichtingsavond over Wirdum Energie Neutraal en Buurkracht. Vertegenwoordigers van Buurkracht, Groninger Energiekoepel GrEK, Samen Energieneutraal SEN en Ingenieursbureau Invent waren hierbij aanwezig. Het leverde uiteindelijk wel concrete resultaten op voor de voortgang van het project.

Bron: Dorpskrant Rondom Wirdum
Buurkracht

Geïnteresseerde dorpsbewoners luisteren naar de energieadviseur

Hanna de Vries mocht de spits afbijten met een warm pleidooi om mee te doen aan het project Buurkracht. Een project om inzicht te krijgen in je energiegebruik in vergelijking met buurtgenoten en om samen op een prettige manier energie te besparen, en via gezamenlijke inkoop je huis te verbeteren. De meeste huizen in Wirdum hebben inmiddels een slimme meter, en een dezer dagen krijgt iedereen per brief een persoonlijke code om toegang te krijgen tot je eigen pagina op buurkracht.nl. Hier kun je in grafieken je eigen verbruik zien, en het gemiddelde van je buurt.
Aanbevelingen

Ook in het kader van het project Buurkracht deed ingenieursbureau Invent onderzoek naar hoe het gesteld is met het energiegebruik van onze woningen. Energieadviseur Floris deed hiervan verslag. Een groot deel van de huizen in ons dorp is nog niet optimaal geïsoleerd. Daar zou nog een hoop bespaard kunnen worden op energiegebruik. Als referentiewoning werd het huis van Jannes de Lange en Jolande Meerlo uitgebreid onderzocht. Van dit type staan er velen in Wirdum. Aan de hand hiervan gaf hij een aantal aanbevelingen om energiebesparende maatregelen te nemen. Isolatie van gevels, spouwmuren, daken en vloeren, alsmede hr++ glas en maatregelen om op verlichting te besparen kwamen uitgebreid aan bod. Zaken als wat kost het, en wat zijn de voor en nadelen waren onderwerp van een levendige discussie.

Coöperatie

Onze eigen werkgroep Wirdum Energie Neutraal had de laatste tijd ook niet stil gezeten. De doelstelling is om ons dorp in tien jaar energie neutraal te maken, dat wil zeggen dat we met elkaar even veel energie opwekken als we gebruiken. Om een en ander voor iedereen duidelijk te maken waren de kosten en de baten van een drietal scenario’s doorgerekend. Commissielid Rob Kee deed hiervan verslag. Om de berekeningen zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen zijn werd gebruik gemaakt van voorbeelden van dorpen die al veel verder zijn in het proces. Mensen die geen, of niet genoeg zonnepanelen op hun eigen dak willen of kunnen plaatsen kunnen lid worden van een op te richten coöperatie, die dan panelen plaatst op een groot dak van een boerderij of bedrijfsgebouw. Voorbeelden waren berekend voor wat een lid zou moeten investeren voor vier zonnepanelen. Deze lopen uiteen van 1030 tot 1260 Euro. Dat levert per lid een gemiddeld rendement op van 6,3 tot 10%. Hoe meer deelnemers, hoe hoger de opbrengsten.
Zonnepanelen

Twee zaken zijn cruciaal bij het oprichten van een coöperatie. Er moeten voldoende deelnemers zijn er er moeten daken beschikbaar zijn waar enige honderden zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De concrete vragen op deze bijeenkomst waren dus: Wie heeft een dak beschikbaar, en wie doet er mee?Twee eigenaren van grote daken, Arjan de Vries en Rene Dijkema waren bereid om een en ander te onderzoeken, en een tiental Wirdumers meldden zich spontaan aan als potentiële deelnemers aan de coöperatie. Het begin is er dus. Op basis van de enquête die vorig jaar door de werkgroep werd gehouden is er ook het vertrouwen dat er nog meer deelnemers zich zullen aanmelden.
Energie neutraal

Als laatste kwam prof. Frans Stokman van de RUG aan het woord. Hij is de oprichter van de Stichting Energie Neutraal en maakt zich al jaren sterk voor schone energie in steden en dorpen. Hij noemde nog eens drie sterke argumenten om mee te doen aan een energie neutraal dorp. Voor het milieu, om je investering terug te verdienen zonder verhoging van je woonlasten en voor het verhogen van je wooncomfort. Momenteel wordt er door een groep van tien experts gewerkt aan aanbevelingen voor het verbeteren van de verschillende woningtypen die in de dorpen voorkomen. De financiering van woningverbetering kun je zelf doen, maar je kunt ook een vereniging van eigenaren oprichten die dit organiseert. De initiatieven die nu in de dorpen van de grond komen moeten er in zijn visie uiteindelijk in resulteren dat in 2030 heel Loppersum energie neutraal is.

Vind je het ook belangrijk dat wij met elkaar werken aan een schone toekomst en wil je je aanmelden voor Buurkracht of heb je belangstelling om mee te doen aan de Coöperatie Wirdum Energie Neutraal, kijk dan op de website www.buurkracht.nl/wirdum.