|

Weten wat de wijk wil: over draagvlakeisen en representatieclaims in relatie tot burgerinitiatieven.

In 2021 is door SEN meegewerkt aan dit artikel van Mr. Esmée Driessen, werkzaam als promovenda aan de universiteit van Leiden bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht en eveneens verbonden aan de Thorbeckeleerstoel als Thorbeckefellow. In haar proefschrift richt zij zich op het verschijnsel “Right to Challenge” c.q. uitdaagrecht.

Vaak eisen gemeenten dat er voldoende draagvlak moet zijn voor een burgerinitiatief om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. In het artikel wordt ingegaan op instrumenten die in de praktijk worden gebruikt om het draagvlak te meten. Daarbij is onderzocht of deze instrumenten geschikt zijn om draagvlak aan te tonen. In (lokale) wetgeving zijn enkele voorbeelden van zulke instrumenten te vinden die worden gebruikt op andere beleidsterreinen dan bij burgerinitiatieven. De auteur onderzoekt of uit deze draagvlak instrumenten en lessen kunnen worden getrokken die burgerinitiatieven verder helpen.

Het artikel is gepubliceerd in het juridisch vakblad de Gemeentestem in december 2021.